תקנון ותנאי שימוש

א.  כללי ותנאי השימוש באתר:

זהו אתר הקניות המקוון של חברת פוליבה בע"מ (להלן: "אתר פוליבה"), אתר זה מנוהל ע"י חברת פוליבה בע"מ ח.פ. 515234250 שכתובתה הר עצמון 1 רמלה.

בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר פוליבה נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו – 08-9213022, שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר פוליבה.

אתר פוליבה הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת מוצרי מזון ומצרכים אחרים המשווקים ו/או מיוצרים על ידי חברת פוליבה בע"מ.

הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון האתר בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר פוליבה, על ידכם מאשר, כי קראתם  את התקנון, וכי הינכם מסכימים ומאשרים את כל  הוראותיו  של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין חברת פוליבה ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר פוליבה, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

חברת פוליבה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת  לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר  בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי  חברת פוליבה, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת  כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.

מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון  המעודכן באתר פוליבה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה  כפופה לתקנון המעודכן.

חברת פוליבה, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל  עת את פעילות אתר פוליבה,

וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

 

האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

 

ב. הרשאים לקנות באתר פוליבה:

כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר פוליבה, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.

למרות האמור לעיל, אתר פוליבה שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר פוליבה, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

 

ג. אזור פעילות אתר פוליבה:

השירות שניתן במסגרת אתר פוליבה מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת

על ידי חברת פוליבה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר פוליבה אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל  מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

 

ד. שעות הפעילות באתר פוליבה:

הזמנה באתר פוליבה אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למועדים מהם ניתן לבחור באתר במהלך תהליך ההזמנה.

שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: א-ה משעה 9:00 עד 16:30

מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של חברת פוליבה.

 

ה. המוצרים הנמכרים באתר פוליבה:

באתר פוליבה נמכרים מוצרי מזון ובין היתר חומרי גלם לצורכי בישול ואפייה, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.

חברת פוליבה, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר פוליבה יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את חברת פוליבה.

מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר פוליבה, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. חברת פוליבה שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 10 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל אתר פוליבה. רשת חניות פוליבה רשאית לשנות את ההגבלה בהודעה שתימסר על גבי האתר.

למזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר פוליבה.

 

ו. מחירי המוצרים:

מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי חברת פוליבה, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

מחירי המוצרים הנמכרים באתר פוליבה, אינם  תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בסניפי חברת פוליבה והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.

מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי חברת פוליבה. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין  ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.

מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 

ז. התשלום:

התשלום באתר פוליבה יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.

על אף האמור לעיל, חברת פוליבה, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברת פוליבה בעת מועד ההזמנה.

כמו כן, ניתן לשלם באתר באמצעות חשבון בחברת "Paypal".

חברת פוליבה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר פוליבה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

 

ח. מדיניות המשלוחים

חברת פוליבה מבצעת משלוחים לכל רחבי הארץ באמצעות שליחים עד הבית.

בתוך 24 שעות, נציגי חברת פוליבה יפנו ללקוח לצורך סיכום פרטי ההזמנה ותאום זמני המשלוח.

אפשרויות משלוח לקבלת המוצרים

איסוף עצמי מחנויות פוליבה בראשון לציון ורמלה – ללא עלות.

משלוח עד הבית – בתשלום.

איסוף עצמי מחנויות פוליבה ברמלה ובראשון לציון

תוכל/י לבצע הזמנה באתר ולבוא לאסוף אותה בעצמך, בחנויות פוליבה, ברמלה ובראשון לציון, בשעות הפתיחה של החנויות.

האיסוף מהחנויות יתבצע רק לאחר שנציג חברתנו יפנה אליך על מנת לאשר את ההזמנה, כל עוד נציגנו לא פנה אליך ואישר שההזמנה התקבלה והמוצרים קיימים במלאי.

עלות משלוח עד הבית במשקל מוצרים של עד 20 ק"ג

סכום ההזמנה בשקלים עלות משלוח בשקלים
עד 200 40
200-500 19.90
מעל 500 חינם

 

עלות משלוח עד הבית במשקל מוצרים של 20 ק"ג ויותר

משקל ההזמנה בקילוגרמים עלות המשלוח בשקלים
20-40 65
40-60 105
60-80 145
80-100 185
120-140 225

זמני הגעת המשלוח

המשלוח יגיע לביתך בין 5 – 7 ימי עסקים בכפוף למיקום הגיאוגרפי עם זאת, פוליבה בע"מ תשתדל לקצר את זמני המשלוחים למינימום האפשרי, השליח יצור עם הלקוח קשר לתיאום הגעת המשלוח לביתו.

מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

 

חברת פוליבה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

 

ט. אספקת המוצרים למען המזמין:

 

המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי חברת פוליבה למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך  שזכותה של חברת פוליבה  שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי אתר פוליבה יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

חברת פוליבה תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה תוך 7 ימי עסקים, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, חברת פוליבה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי חברת פוליבה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי חברת פוליבה לא יחויב.

מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחנות. ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.

במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קילקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד חברת פוליבה .

אי עמידת חברת פוליבה במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.

אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לחברת פוליבה, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

 

י. החזרת מוצרים:

מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לא תתאפשר השבת מוצרי מזון.

לגבי מוצרים שאינם מוצרי מזון ואינם מוצרים פסידים ו/או מתכלים, תתאפשר עד  14 יום מתאריך קבלת המוצר כנגד חשבונית בלבד. יובהר כי החזרת המוצר תתבצע בחנות הממוקמת ברחוב הר עצמון 1 רמלה והלקוח יהא רשאי להחליפו במוצר זהה ו/או להחזירו לשם זיכוי.

מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי חברת פוליבה.

במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

 

מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין

מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כפופה לסעיף 2 לעיל.

לא ניתן להחליף מוצר שאריזתו המקורית נפתחה ו/או נעשה בו שימוש על ידי הצרכן.

בעת ביטול העסקה יגבו דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר שהוחזר או 100 ₪ לפי הנמוך.

במידה והחליט לקוח לבטל את ההזמנה לפני שעברה לביצוע, יוכל הלקוח לבטל את ההזמנה על ידי פניה לשרות לקוחות החברה בטלפון: 08-9213022 במקרה כזה יזוכה הלקוח במלוא התשלום שנגבה.

 

 

יא. אחריות:

חברת פוליבה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר פוליבה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר פוליבה.

האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס,

ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

חברת פוליבה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של חברת פוליבה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר פוליבה תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר פוליבה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

אתר פוליבה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר פוליבה מכל אחריות לנזק מכל מין  וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

אתר פוליבה לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין  וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

אתר פוליבה לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בפוליבה ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברת פוליבה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חברת פוליבה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.

ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

 

התמונות הינן להמחשה בלבד.

 

 

יב. פרטיות:

פוליבה מכבדים את הפרטיות של כל לקוחותינו ועושים את מירב המאמצים לשמור על בטחון פרטיכם האישיים. פרטים אישיים של המשתמשים/ות ישמשו שימוש פנימי בלבד, יישמרו במאגרי המידע של אתר פוליבה אך ולא יועברו על ידי פוליבה לגורמים שלישיים חיצוניים, אלא על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר ולצורך דיוור עתידי.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 לעיל, פוליבה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן :

2.1 במקרה שבו הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בפוליבה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. או עשה שימוש בשירותים הניתנים ע"י פוליבה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה. 2.2 במקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון זה.

 

.2.3. במקרה בו התקבל בידי פוליבה צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי ו/או במקרה בו חלה על פוליבה חובה על פי דין להעביר פרטים כאמור. 2.4 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין פוליבה.

 

באישור תקנון זה הינך מסכים לכך שפוליבה תהא רשאית לפנות אליך בפקס, טלפון, דואר אלקטרוני, הודעה אלקטרונית בכתב ו/או בע"פ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, ניוזלטר, עדכוני בלוג וכיו"ב. הסכמה זו ניתנת לביטול על ידך בכל עת על ידי מסירת הודעת לפוליבה כי אינך מעוניין בכך. בהצטרפותך לאתר ובביצוע פעולות באתר פוליבה, הינך נותן את הסכמתך לקבלת פניות כאמור לעיל. פוליבה רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמשים באתר, ללא זיהוי לקוח ספציפי, לצרכי ניתוח סטטיסטי ו/או מכירתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 

יג. קניין רוחני:

הקניין הרוחני באתר פוליבה, בכלל זה הפטנטים ו/או  זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית לחברת פוליבה.

זכויות הקניין הרוחני של חברת פוליבה כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים

וכל חומר אחר המצוי באתר .

אתר פוליבה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

 

יד. סמכות שיפוט :

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית

 

הינה נתונה לבתי המשפט במחוז מרכז על פי בחירה בלעדית של פוליבה.